mLegitymacja szkolna już dostępna

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informuję, że w naszej szkole istnieje już możliwość uzyskania mLegitymacji szkolnej (na smartfona). Szczegółowe zasady uzyskania mLegitymacji szkolnej  znajdziecie Państwo w dokumencie „Procedury wydawania legitymacji szkolnej, mLegitymacji szkolnej, karty rowerowej oraz ich duplikatów, duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy” który zamieszczony jest na naszej stronie internetowej w: Dział BiP – Procedury wewnątrzszkolne – Procedury: legitymacje, m:legitymacje, karta rowerowa i duplikaty dokumentów szkolnych.

 

Dla Państwa wygody poniżej zamieszczam wyciąg z w/w procedur dotyczący uzyskania mLegitaymacji szkolnej:

 

II. Zasady uzyskania, ponownego wydawania i unieważniania mLegitymacji szkolnej (w formie elektronicznej na urządzenia mobilne).

 

 1. Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną.
 2. mLegitymacja szkolna jest wydawana bezpłatnie.
 3. Warunkiem otrzymania mLegitymacji szkolnej, jest posiadanie przez ucznia ważnej legitymacji szkolnej (w tradycyjnej formie papierowej).
 4. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej.
 5. Aby otrzymać mLegitymację szkolną:

1)    jeżeli uczeń nie posiadał wcześniej legitymacji szkolnej (papierowej) - uczeń lub jego rodzice dostarczają do Sekretariatu szkoły aktualne zdjęcie ucznia zgodne z formatem ustalonym dla zdjęć do legitymacji szkolnych. Zdjęcie to zostanie wykorzystane w legitymacji szkolnej (papierowej) i zostanie zeskanowane do formy elektronicznej celem umieszczenia go w mLegitymacji szkolnej. Szkoła wydaje wtedy uczniowi legitymację szkolną (w tradycyjnej formie papierowej) i przeprowadza czynności związane z wydaniem mLegitymacji szkolnej;

2)    jeżeli uczeń miał już uprzednio wydaną legitymację szkolną (papierową) - uczeń lub jego rodzice dostarczają do Sekretariatu Szkoły aktualne zdjęcie ucznia zgodne z formatem ustalonym dla zdjęć do legitymacji szkolnych wraz z wydaną legitymacją szkolną celem weryfikacji, czy jest ona ważna (daty ważności legitymacji szkolnej i mLegitaymacji szkolnej muszą być identyczne). W przypadku gdyby legitymacja szkolna (papierowa) nie była już ważna, zostaje ona przedłużona na kolejny okres i na taki sam okres wydana zostanie mLegitymacja szkolna;

 1. Wymagania techniczne urządzenia mobilnego (smartfona) niezbędne do uruchomienia mLegitymacji:

1)    system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej,

2)    dostęp do sklepu Google Play lub App Store;

3)    przynajmniej 100 MB wolnej pamięci;

4)    urządzenie nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta smartfona lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);

5)    połączenia z Internetem;

6)    aparat fotograficzny.

 1. Szkoła unieważnia mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego:

1)    na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;

2)    w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;

3)    z urzędu w przypadku:

 1. utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej,
 2. przejścia ucznia do innej szkoły.
 3. mLegitymacja szkolna jest wydawana ponownie w przypadku:

1) potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej;

2) stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;

3) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1;

4) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.

 1. mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.

 

Dyrektor szkoły

Krzysztof Wronka

Opublikowano: 02 grudnia 2019 08:58

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 88

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony