Deklaracja dostępności strona www szkoły

 

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Dokumenty do pobrania w formacie PDF

Wyłączenia

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF (są to w większości pliki bez możliwości edycji), nie odpowiadają zasadzie dostępności. Mimo wszystko część tych plików dostępnych w serwisie jest odczytywana przez programy wspomagające.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Wronka.
 • E-mail: ksiezomierz@op.pl
 • Telefon: (15)838-1350

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy
 • Adres: 23-275 Gościeradów, Księżomierz - Kolonia 14
 • E-mail: ksiezomierz@op.pl
 • Telefon: (15)838-1350

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba: 23-275 Gościeradów, Księżomierz - Kolonia 14


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku szkoły prowadza dwa wejścia: jedno główne i drugie ewakuacyjne. Obydwa wejścia nie są dostosowane i nie posiadają ramp ani pochylni. W każdym z wejść jest do pokonania kilka stopni schodów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku są 3 kondygnacje korytarzy: parter, I piętro i II piętro. Pomiędzy korytarzami są schody. Schody są bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma żadnych wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. W szkole nie ma systemu infromacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostanie utworzone i specjalnie oznakowane na parkingu tuż przy wejściu głównym do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły za zgoda dyrektora ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Możliwość poruszania się po MENU i ułatwieniach strony (powiększenie, kontrast, wyszukiwarka) za pomocą tabulatora
 • Możliwość powiększenia (dwukrotnego) czcionki
 • Możliwość użycia przycisku kontrastu strony
 • Wyszukiwarka treści strony

 

Inne informacje i oświadczenia

Zawartość strony w niewielkim stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych. Ze strony internetowej szkoły korzystają głównie rodzice, uczniowie i nauczyciele szkoły. Szkoła nie jest jednostką integracyjną i poza indywidualnymi wyjątkami nie uczęszczają do niej dzieci i uczniowie niepełnosprawni.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony